1. POSTANOWIENIA OG脫LNE

  1. Strona www.himaps.eu dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 www.himaps.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Stron臋 www.himaps.eu, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
  4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Strony www.himaps.eu, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY 鈥 formularz dost臋pny na Stronie www.himaps.eu umo偶liwiaj膮cy Us艂ugobiorcy bezpo艣redni kontakt z Us艂ugodawc膮.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. US艁UGODAWCA 鈥撀Maciej 艢roda聽wykonuj膮cy/a dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮聽Maciej 艢roda Design, adres siedziby: pl. Grunwaldzki 6, 50-384 Wroc艂aw, adres do dor臋cze艅: ul. Murowana 13/3, 51-503 Wroc艂aw, NIP: 7712721834, REGON: 380761486, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, adres poczty elektronicznej:聽contact@himaps.eu, tel. 503421304.
  4. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
  5. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Strony.
  6. NEWSLETTER 鈥 Us艂uga Elektroniczna pozwalaj膮ca Us艂ugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail bezp艂atnych informacji pochodz膮cych od Us艂ugodawcy.
 3. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

  1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Strony korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
   2. korzystanie z Newslettera,
  2. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

  1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu wys艂ania wiadomo艣ci za po艣rednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 wys艂ania wiadomo艣ci albo zaprzestania jej wysy艂ania przez Us艂ugobiorc臋.
   2. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
   1. komputer z dost臋pem do Internetu,
   2. dost臋p do poczty elektronicznej,
   3. przegl膮darka internetowa,
   4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Strony w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
  5. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 5. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

  1. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
   2. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres:聽contact@himaps.eu
   3. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym w przypadku, gdy Us艂ugobiorca narusza Regulamin, w szczeg贸lno艣ci, gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze艣niejszym wezwaniu do zaprzestania narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz艂o艣膰.
  2. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
   1. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Strony Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres:聽contact@himaps.eu
   2. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
   4. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.
  2. Zwroty produktu
   1. Brak mo偶liwo艣ci zwrotu towaru.
    Plakaty Himaps to produkty nieprefabrykowane.聽Zosta艂y one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacj膮 klienta za pomoc膮 generatora dost臋pnego na stronie internetowej.聽W tym przypadku produkt spe艂nia indywidualne potrzeby.
  3. Reklamacja produktu
   1. Przed przyj臋ciem paczki zawsze sprawd藕, czy nie zosta艂a uszkodzona podczas transportu.聽Je艣li opakowanie nosi widoczne uszkodzenia zewn臋trzne, zalecamy, aby艣 odm贸wi艂 dostarczenia paczki, a nast臋pnie skontaktowa艂 si臋 z nami przez e-mail pod adresem contact@himaps.eu.
   2. Mo偶esz r贸wnie偶 otworzy膰 paczk臋 w obecno艣ci kuriera – w przypadku stwierdzenia rozbie偶no艣ci sporz膮dzany jest protok贸艂, kt贸ry p贸藕niej mo偶e by膰 wykorzystany jako podstawa reklamacji klienta.
   3. Je艣li zakupiony towar r贸偶ni si臋 od opisu, post臋puj zgodnie z procedur膮 sk艂adania reklamacji opisan膮 poni偶ej:- Zg艂o艣 szkody za po艣rednictwem contact@himaps.eu i prze艣lij kilka zdj臋膰 szk贸d, za艂膮czaj膮c pisemne o艣wiadczenie, w kt贸rym opisujesz szczeg贸艂owo form臋 rekompensaty, oraz adres zwrotny i numer konta do zwrotu pieni臋dzy (w zale偶no艣ci od decyzji podj臋te przez sklep).
    – W ci膮gu 14 dni od otrzymania przesy艂ki powiadomimy e-mailem o wyniku procedury reklamacyjnej.
    Je艣li skarga zostanie przyj臋ta, w ci膮gu 7 dni roboczych od daty decyzji, zrekompensujemy Ci koszty, kt贸re ponios艂e艣, naprawiaj膮c wadliwy produkt, wysy艂aj膮c nowy zamiennik lub zwracaj膮c pieni膮dze.
    Je艣li skarga zostanie odrzucona, prze艣lemy Ci szczeg贸艂owe uzasadnienie decyzji.
 7. P艁ATNO艢CI

  1. Akceptujemy p艂atno艣ci przez Paypal, Przelewy24 i Creditcard.
 8. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.himaps.eu korzystaj膮 z ochrony prawno autorskiej i s膮 w艂asno艣ci膮 www.himaps.eu Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony www.himaps.eu, bez zgody Us艂ugodawcy.
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony www.himaps.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.
 9. POSTANOWIENIA KO艃COWE

  1. Umowy zawierane za po艣rednictwem Strony zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.